produkcja

produkcja
ż I, DCMs. \produkcjacji
1. blm
«zorganizowana działalność ludzka mająca na celu wytworzenie określonych dóbr materialnych; proces wytwarzania czegoś dla potrzeb człowieka; wytwarzanie, wytwórczość»

Produkcja przemysłowa, włókiennicza, towarowa.

Produkcja wydawnicza.

Produkcja masowa, seryjna, taśmowa, drobna, rzemieślnicza, specjalistyczna.

Produkcja miedzi, stali, maszyn, narzędzi, leków, papieru, tkanin, wyrobów garmażeryjnych.

Miejsce, ośrodek, zakład produkcji.

Narzędzia, koszty produkcji.

Organizacja, plan, tempo, proces produkcji.

Rozpocząć, podjąć, rozwinąć, przerwać, wstrzymać, zakończyć produkcję czegoś.

Coś jest w toku produkcji.

∆ Produkcja globalna «dobra i usługi materialne wytworzone w danym okresie przez jednostkę gospodarczą, dział gospodarczy itp.»
∆ Produkcja rolna «uprawa roślin, chów zwierząt, gospodarka leśna, rybna itp.»
∆ Produkcja uboczna «wytwarzanie artykułów nietypowych w celu wykorzystania odpadów i zdolności produkcyjnej zakładu»
∆ Produkcja zwierzęca «chów bydła, nierogacizny, drobiu itp.»
∆ Stosunki produkcji «w terminologii marksistowskiej: społeczne stosunki między ludźmi powstające w procesie produkcji, zależne od formy własności środków produkcji i sposobu podziału produktów»
∆ Środki produkcji «materialne składniki procesu wytwarzania dóbr konsumpcyjnych: narzędzia, urządzenia pomocnicze itp. oraz zasoby i bogactwa naturalne ziemi»
2. blm
«ogół tego, co zostało wytworzone; dobra materialne (konsumpcyjne), produkty, wyroby, wytwory, usługi»

Produkcja rynkowa, eksportowa.

Produkcja dodatkowa, ponadplanowa.

Część, całość, ilość produkcji.

Wzrost, przyrost, wartość produkcji.

Przeznaczyć produkcję na eksport.

Zwiększyć, zmniejszyć, ograniczyć produkcję.

Podnieść, polepszyć jakość produkcji.

∆ Produkcja czysta «część produkcji globalnej pozostała po odliczeniu środków zużytych na jej wytworzenie»
3. lm D. \produkcjacji (\produkcjacyj)
zwykle w lm «występy artystyczne; popisy, produkowanie się na scenie, estradzie itp.»

Produkcje artystyczne, cyrkowe, sceniczne, taneczne.

Produkcje śpiewaka, sztukmistrza.

Nagrywać na taśmę, utrwalać czyjeś produkcje wokalne, instrumentalne.

4. blm
pot. «ogół dzieł literatury, sztuki, utworów muzycznych itp. obejmujący pewien czas, pewne środowisko; twórczość»

Produkcja pisarska, literacka, muzyczna, naukowa (okresu odrodzenia).

5. blm
film. «proces powstawania filmu; realizacja, nakręcanie filmu»

Produkcja filmowa.

Produkcja westernów, seriali telewizyjnych.

Film produkcji polskiej, angielskiej, francuskiej.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • produkcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} seryjne wytwarzanie dóbr materialnych, zwykle z wykorzystaniem urządzeń technicznych; wytwarzanie, wytwórczość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Produkcja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wielkoseryjny — ∆ Produkcja wielkoseryjna «produkcja polegająca na wytwarzaniu dużej liczby jednego typu wyrobów» Wielkoseryjna produkcja samochodów …   Słownik języka polskiego

  • małoseryjny — ∆ Produkcja małoseryjna «produkcja polegająca na wytwarzaniu wyrobów jednego typu w niewielkiej liczbie» …   Słownik języka polskiego

  • RWD-21 — infobox Aircraft name =RWD 16bis / RWD 21 type =Touring and sports plane manufacturer =DWL national origin = Poland caption =RWD 21 in the Polish Aviation Museum designer = RWD bureau first flight =1938 (RWD 16bis) introduced =1938 retired =1950… …   Wikipedia

  • deficytowy — 1. «mający deficyt, nie pokrywający kosztów (wydatków) dochodami (wpływami), przynoszący więcej strat niż zysków» Budżet deficytowy. Gospodarka, produkcja deficytowa. Przedsiębiorstwo deficytowe. Wyroby deficytowe. Deficytowa produkcja. 2. «taki …   Słownik języka polskiego

  • erupcyjny — «związany z erupcją, powstały wskutek erupcji» ∆ Skały erupcyjne «skały pochodzenia wulkanicznego» ∆ Erupcyjna produkcja ropy naftowej «produkcja uzyskiwana wskutek samoczynnego wypływu ropy naftowej z otworu wiertniczego» …   Słownik języka polskiego

  • garmażeria — ż I, DCMs. garmażeriarii; lm D. garmażeriarii (garmażeriaryj) «dział przemysłu spożywczego zajmujący się produkcją półfabrykatów spożywczych, zimnych potraw mięsnych, rybnych i innych; zakład lub jego dział zajmujący się taką produkcją; sklep… …   Słownik języka polskiego

  • papierniczy — «związany z produkcją papieru, służący, przeznaczony do wyrobu papieru» Przemysł, zakład papierniczy. Produkcja, technika papiernicza. ∆ Masa papiernicza «zawiesina wodna włókien celulozowych z odpowiednimi dodatkami, służąca do produkcji… …   Słownik języka polskiego

  • pozaprodukcyjny — «nie związany z produkcją, produkowaniem czegoś; odbywający się poza produkcją, nie w czasie produkcji» Działalność pozaprodukcyjna. Środki na cele pozaprodukcyjne. ∆ Wiek pozaprodukcyjny «okres życia po zaprzestaniu pracy zawodowej» …   Słownik języka polskiego

  • taśmowy — «dotyczący taśmy, zrobiony z taśmy, z zastosowaniem taśmy» ∆ System taśmowy «system pracy w przemyśle, polegający na tym, że każdy robotnik wykonuje określoną kolejną czynność (w szeregu innych) przy produkcji danego wyrobu, przesuwanego na… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”