związek

związek
m III, D. \związekzku, N. \związekzkiem; lm M. \związekzki
1. «stosunek rzeczy, zjawisk itp. łączących się ze sobą, wpływających, oddziałujących na siebie; łączność, powiązanie, spójność, zależność»

Związek między zjawiskami.

Ścisły, luźny związek teorii z praktyką.

Być, pozostawać w związku z czymś (z kimś).

Szukać związku między poszczególnymi faktami.

Pytanie mające związek z tematem.

filoz. Związek przyczynowy «związek zachodzący między przyczyną a skutkiem»
jęz. Związek frazeologiczny «ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, którego znaczenie nie jest sumą znaczeń jego składników»
∆ Związek rządu «związek wyrazów polegający na tym, że wyraz określający musi być w takim przypadku (z przyimkiem lub bez przyimka), jakiego wymaga wyraz określany»
∆ Związek zgody «związek między wyrazami, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby przypadka lub osoby»
◊ W związku z czymś «z powodu czegoś, na skutek czegoś»
2. «zespół ludzi, instytucji, państw itp. zorganizowanych, działających wspólnie, mających wspólne cele; zrzeszenie, organizacja»

Związek pracowniczy, sportowy, międzynarodowy.

Związek artystów, twórców.

Związek spółdzielni rolniczych.

Średniowieczny związek miast.

Utworzyć, rozwiązać związek.

Być członkiem związku.

Należeć do związku.

Wstąpić, zapisać się do związku.

∆ Związek zawodowy «organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich wspólnych interesów ekonomicznych i społecznych»
3. częściej w lm «to, co łączy ludzi: znajomość, pokrewieństwo, przyjaźń, miłość itp.; stan ludzi będących względem siebie w stosunku przyjaźni, pokrewieństwa itp., koligacje»

Związki kulturalne, koleżeńskie, rodzinne.

Związek duchowy.

Związki pokrewieństwa, powinowactwa.

Związki krwi, przyjaźni, braterstwa.

4. «połączenie się mężczyzny i kobiety w celu założenia rodziny; małżeństwo; także: współżycie seksualne mężczyzny z kobietą»

Związek ślubny, nieślubny.

Zawrzeć związek małżeński.

Wstąpić w związki małżeńskie.

5. «kontakt, powiązanie, łączność z kimś, z czymś»

Związek człowieka z przyrodą, ze środowiskiem.

Zerwać związki ze światem.

Nawiązać związek z jakąś organizacją.

6. chem. «jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu lub więcej rodzajów atomów, powstająca w wyniku reakcji chemicznej»
∆ Związek nieorganiczny «związek chemiczny nie zawierający węgla lub będący prostym związkiem węgla, podobnym pod względem budowy i właściwości do związków innych pierwiastków»
∆ Związek organiczny «związek występujący w świecie roślinnym i zwierzęcym (odgrywający istotną rolę we wszystkich procesach życiowych) lub otrzymywany syntetycznie, zawierający obok węgla i wodoru głównie następujące pierwiastki: tlen, azot, siarkę, fosfor, chlorowce»
7. wojsk. «organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk; jednostka wojskowa o ustalonej strukturze, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym»

Związek taktyczny.

8. daw. «sens, logika»
dziś żywe we fraz. Mówić, gadać, pleść itp. bez związku; słowa bez związku «mówić, gadać, pleść itp. bez sensu, w sposób pozbawiony logiki; słowa nie tworzące sensownej, zrozumiałej wypowiedzi»

Słownik języka polskiego . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • związek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. związekzku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stosunek między rzeczami, zjawiskami powiązanymi ze sobą w jakiś sposób; powiązanie, łączność, zależność : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zwiazek Jaszczurczy — Związek Jaszczurczy (deutsch: Eidechsenbund) war eine nationalistische Untergrundorganisation im deutsch besetzen Polen in den Jahren 1939 bis 1942. Gegründet wurde sie im Oktober 1939 in Warschau von Mitgliedern des Nationalradikalen Lagers. Der …   Deutsch Wikipedia

  • Związek Jaszczurczy — (deutsch: Eidechsenbund) war eine nationalistische Untergrundorganisation im deutsch besetzen Polen in den Jahren 1939 bis 1942. Gegründet wurde sie im Oktober 1939 in Warschau von Mitgliedern des Nationalradikalen Lagers. Der Eidechsenbund hatte …   Deutsch Wikipedia

  • Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego — ZNP Logo Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) heißt die Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft mit 327.000 Mitgliedern (lt. Homepage). Geschichte Am 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Związek Nauczycielstwa Polskiego — ZNP Logo Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) heißt die Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft mit 327.000 Mitgliedern (lt. Homepage). Ge …   Deutsch Wikipedia

  • Zwiazek Bankow Polskich — Der Związek Banków Polskich (ZBP, Verband polnischer Banken) ist die Interessenvertretung der Banken Polens mit Sitz in Warschau. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und steht allen Kreditinstituten offen, die dem polnischen Bankenrecht unterliegen …   Deutsch Wikipedia

  • Związek Banków Polskich — Der Związek Banków Polskich (ZBP, Verband polnischer Banken) ist die Interessenvertretung der Banken Polens mit Sitz in Warschau. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und steht allen Kreditinstituten offen, die dem polnischen Bankenrecht unterliegen …   Deutsch Wikipedia

  • Zwiazek Patriotow Polskich — Der Związek Patriotów Polskich (ZPP, deutsch Bund Polnischer Patrioten) war eine im März 1943 von sich in der Sowjetunion aufhaltenden polnischen Kommunisten gegründete politische Organisation. Sie bildete den politischen Hintergrund für die… …   Deutsch Wikipedia

  • Zwiazek Polakow w Niemczech — Rodło Der Bund der Polen in Deutschland (polnisch Związek Polaków w Niemczech) ist ein eingetragener Verein, gegründet 1922 in Berlin. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er mit über 60.000 Mitgliedern die wichtigste Minderheitenorganisation der in… …   Deutsch Wikipedia

  • Związek Patriotów Polskich — Der Związek Patriotów Polskich (ZPP, deutsch Bund Polnischer Patrioten in der UDSSR) war eine im März 1943 von sich in der Sowjetunion aufhaltenden polnischen Kommunisten gegründete politische Organisation. Sie bildete den politischen Hintergrund …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”